Search for:

มะม่วงหิมพานต์ : พันธุ์ศรีสะเกษ 3

ชื่อพืช           มะม่วงหิมพานต์
พันธุ์             ศรีสะเกษ 3
วันที่รับรอง     : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์   : พันธุ์รับรอง

ลักษณะเด่น
           1.ผลผลิตสูง ผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือกต่อต้นเฉลี่ย 3 ปี (อายุ 5-7 ปี) ค่าเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับ 5.38 กิโลกรัม/ต้น ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 ร้อยละ 23.1 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 63
         2.น้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดสูง น้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับ 8.5 กรัม ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ  60-1 ร้อยละ 13.3 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 15
        3.เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในสูง เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับร้อยละ 30.8 สูงกว่า พันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 ร้อยละ 8.1 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 12

พื้นที่แนะนำ
        แหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ข้อควรระวัง หรือข้อจำกัด