Search for:

มะเขือเทศสีดา : พันธุ์ศรีสะเกษ 2

ชื่อพืช          มะเขือเทศสีดา
พันธุ์            ศรีสะเกษ 2
วันที่รับรอง     : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์   : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
          1.ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตัน/ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ศก.1 ร้อยละ 23.51
          2.มีปริมาณวิตามินซี (Ascorbic acid) สูงถึง 43.3 mg/100 g FW ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ ศก.1 ร้อยละ 36.59
          3.มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ให้รสเปรี้ยวมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ ศก.1 ร้อยละ 32.86

พื้นที่แนะนำ
        ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เชียงราย และนครพนม และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับจังหวัดดังกล่าว

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
        ไม่ทนต่อสภาพน้ำขัง หรือพื้นที่ที่มีฝนตกชุก