Search for:

กลุ่มวิชาการ   มีหน้าที่

1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านการผลิต (พันธุ์)  เทคโนโยลีการผลิต และมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของพืชสวน

2.ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดของพืชสวน

3.ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ