Search for:

พริกใหญ่ : พันธุ์พิจิตร 2

ชื่อพืช          พริกใหญ่
พันธุ์            พิจิตร 2
วันที่รับรอง    : 1 มีนาคม 2562
ประเภทพันธุ์   : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
         1.ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร 23 เปอร์เซ็นต์สูงเทียบเท่าพริกลูกผสมแม่ปิง 80 ในฤดูปลูกปกติ (แล้ง) และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อปลูกในช่วงที่มีฝนตกชุก พจ. 27-1-2-1 ให้ผลผลิต 2,174– 2,926 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพริกแม่ปิง 80 ให้ผลผลิต 1,289–3,298 กิโลกรัม/ไร่
        2.มีต้นสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว โดยมีต้นสูง 3 เซนติเมตร พริกพื้นเมืองสูงประมาณ 57 เซนติเมตร ส่วนพริกแม่ปิง 80 สูงประมาณ 72 เซนติเมตร
        3.ผลมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด คือ มีขนาดใหญ่เรียวยาว ยาว 7 เซนติเมตรเนื้อหนาเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร สีแดงเข้มและเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ ตรงกับความต้องการของโรงงานผลิตซอสพริก เผ็ดน้อยกว่าพริกแม่ปิง 80

พื้นที่แนะนำ
         จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย และพื้นที่อื่นๆ ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
         ควรปลูกในฤดูหนาว จะทำให้ได้พริกมีคุณภาพดี ผลมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้น สีแดงสด และเป็นฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่มีการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพริกน้อยกว่าฤดูอื่นๆ