นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยในปี 2563 กรมวิชาการเกษตร ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 รางวัล จาก 2 สาขา ดังนี้ 1. สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ “ระดับดี” จากเรื่อง “พืชผักปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงด้วยนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย” โดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการตรวจพืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่จำเพาะแบบ 3 ยืนในการทดสอบเดียวกัน” โดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ๓. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “ระดับดี” จากผลงานเรื่อง “ยกระดับถั่วหลังนาประชารัฐ สู่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหนองวัวซอ” โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี