ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง 201 และ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       ในฐานะคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุุม