ประชุมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

       วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วม ประชุมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่2 สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ในระดับดีเด่น    เพื่อยืนยันผลคะแนน โดยเป็นการตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน(Site Visit)ผ่านระบบ Zoom ซึ่งผลงานของกรมวิชาการเกษตรได้รับการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภท นวัตกรรมบริการ จากผลงานเรื่อง”นวัตกรรมการตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชด้วยเทคนิคคลื่นความถี่เหนือเสียง (Ultrasonic)เพื่อการบริหารการตรวจพืชนำเข้าส่งออก” โดยมีนายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา(เจ้าของผลงาน) นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตรของ สทช. นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้เชี่วญชาญด้านพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่ผอ. กพร. และ นางช่อทิพย์ ศัลย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารส่งออกสินค้าเกษตร ของสคว.   ร่วมตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ใช้นวัตกรรมฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลจากด่านตรวจพืช และผู้ประกอบการ อีกด้วย ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)