ประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ผ่านรบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) และ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่างเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการปัจจุบันและที่ขอปรับปรุง ร่างเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และที่ขอปรับปรุง และ ร่างเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุง