ประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อร่างเปรียบเทียบอัตรากำลังเดิม และขอปรับปรุงใหม่ และร่างกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์