ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก แผนดำเนินการและปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบันกอง กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565