ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการสะดวก และบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ กองการยาง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอใบรับรอง/ใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น