ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น