ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ และด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น