สำนักงานเลขานุการกรม โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่ในการบันทึกภาพภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ รวมทั้งให้บริการถ่ายภาพประกอบบทความ หรือภาพประกอบรายงานผลงานวิจัย ประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างมาก ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถจะบันทึกภาพได้ แต่ภาพนั้นอาจจะมีองค์ประกอบไม่ครบ ไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราว หรือบรรยากาศได้ เมื่อนำมาใช้ในการเผยแพร่ หรือประกอบบทความ เรื่องราวต่าง ๆ

   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จึงได้รวบรวมความรู้ด้านการถ่ายภาพ จากผู้ที่มีอาชีพช่างภาพ จากตำรา จากข้อเขียน และจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่ช่างภาพ เป็นเอกสารคำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ” เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรของกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และผู้สนใจทั่วไป ได้นำไปเป็นแนวทางในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ดาวน์โหลดการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) เรื่อง”เทคนิคการถ่ายภาพ”