สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 6670, 0 2940 6573
 (เบอร์กลางกรมฯ)  0 2579 0151 – 7 ต่อ 238
หมายเลขโทรสาร  0 2579 8535
E-mail   ard@doa.in.th
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 6670, 0 2940 6573 ต่อ 101 – 109, 114
 (เบอร์กลางกรมฯ)  0 2579 0151 – 7 ต่อ 238
หมายเลขโทรสาร  0 2579 8535
E-mail   ard@doa.in.th
 กลุ่มวิชาการ 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 6670, 0 2940 6573 ต่อ 125 – 129
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 5084
 E-mail  technical_ard@hotmail.co.th
 กลุ่มบริหารโครงการวิจัย 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 6670, 0 2940 6573 ต่อ 115
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 8535
 E-mail   ard@doa.in.th
 กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2579 3635, 0 2579 7991, 0 2940 6670 ต่อ 115 – 155
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 3635
 E-mail  seedactdoa@gmail.com, ardseed@doa.in.th
 กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2579 5536, 0 2579 5537, 0 2940 6670 ต่อ 169 – 173
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 7987
 E-mail  ardferti@doa.in.th, fertidoa@hotmail.com
 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2579 7988, 0 2579 7990, 0 2940 6770 ต่อ 157 – 163
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 7988
 E-mail  ardpesti@doa.in.th
 กลุ่มสารวัตรเกษตร 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 5434, 0 2940 6670 ต่อ 121 – 124
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2940 5434
 E-mail  ardins@doa.in.th
 กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร 
 ที่อยู่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ  10900
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2940 6466 – 8
 (เบอร์กลางกรมฯ)  –
 หมายเลขโทรสาร  0 2579 3576
 E-mail  epqsg@hotmail.com
 ด่านตรวจพืชลาดกระบัง 
 ที่อยู่  เลขที่ 33/4 ม.1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
 กรุงเทพฯ 10520
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2360 9107, 0 2360 9116, 0 2360 9078
 หมายเลขโทรสาร  0 2360 9107, 0273 7099
 E-mail  lkpqs@doa.in.th, lkpqsdoa@gmail.com
 ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ 
 ที่อยู่  ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
10110
 กรุงเทพฯ
10110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2249 1799, 0 2240 0145, 0 2249 0823
 หมายเลขโทรสาร  0 2249 0955, 0 2249 0823, 0 2249 4384
 E-mail  bmpqs@doa.in.th, portofbangkok@hotmail.com, nswbmpqs@gmail.com
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานดอนเมือง 
 ที่อยู่  ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานดอนเมือง (สนามบินดอนเมือง) อาคารผู้โดยสารขาเข้า
 ระหว่างประเทศ ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2504 3717, 0 2504 3718
 หมายเลขโทรสาร  0 2504 3716, 0 2504 3719
 E-mail  dmpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ที่อยู่  ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเวทะ อำเภอบางพลี
10540
 จงหวัดสมุทรปราการ
10540
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2134 0701, 0 2134 0501, 0 2134 0716 – 18
 หมายเลขโทรสาร  0 2134 0502,  0 2134 0717 – 18
 E-mail  bapqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ 
 ที่อยู่  ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ อาคารไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 111 ม. 3 แจ้งวัฒนะซอย 5
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10020
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2575 1015
 หมายเลขโทรสาร  0 2575 1015
 E-mail  gppqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 
 ที่อยู่  เลขที่ 814 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5365 0259
 หมายเลขโทรสาร  0 5365 0259
 E-mail  cspqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชแม่สอด 
 ที่อยู่  545 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5556 3321
 หมายเลขโทรสาร  0 5556 3321
 E-mail   mdpqs.tak@gmail.com
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 ที่อยู่  404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5379 3770
 หมายเลขโทรสาร  0 5379 3770
 E-mail   yapqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 ที่อยู่  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5327 7182
 หมายเลขโทรสาร  0 5320 1569
 E-mail   capqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชเชียงของ 
 ที่อยู่  ด่านพรมแดนเชียงของ สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ
จ.เชียงราย 57140
 จังหวัดเชียงราย 57140
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5379 2831
 หมายเลขโทรสาร  0 5379 2831
 E-mail   ckpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชแม่สาย 
 ที่อยู่  420 ม.6 ถนนฝั่งหมิ่น – บ้านฟาร์ม ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5375 0790
 หมายเลขโทรสาร  0 5375 0790
 E-mail   mspqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน 
 ที่อยู่  เลขที่ 7/3 ซอย 5 ถนนขุนสุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5361 3596
 หมายเลขโทรสาร  0 5361 3596
 E-mail   mhspqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชแม่สะเรียง 
 ที่อยู่  เลขที่ 443 หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 5361 5957
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail   mhlpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง 
 ที่อยู่  เลขที่ 157/4 ม.2 บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
 หมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail
 ด่านตรวจพืชวังประจัน 
 ที่อยู่  ด่านตรวจพืชวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7475 0760
 หมายเลขโทรสาร  0 7475 0760
 E-mail  wppqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชจันทบุรี 
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน  22140
 จังหวัดจันทบุรี 22140
 หมายเลขโทรศัพท์  0 3949 6433
 หมายเลขโทรสาร  0 3949 6433
 E-mail   jbpqs@doa.in.th, jbpqs@hotmail.com
 ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ 
 ที่อยู่  ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 3958 8122, 0 3951 0433
 หมายเลขโทรสาร  0 3951 0433
 E-mail  kypqs@hotmail.co.th
 ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ 
 ที่อยู่  เลขที่ 361 ม.2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120
 หมายเลขโทรศัพท์  0 3723 2735
 หมายเลขโทรสาร  0 3723 2735
 E-mail  sakpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง 
 ที่อยู่  เลขที่ 33 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230
 หมายเลขโทรศัพท์  0 3849 1477, 0 3849 0462, 0 3840 0689
 หมายเลขโทรสาร  0 3840 0689
 E-mail  lbpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชเกาะสมุย 
 ที่อยู่  เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84320
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7742 8554
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail  smpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชสะเดา 
 ที่อยู่  ถนนกาญจนวณิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7439 8920
 หมายเลขโทรสาร  0 7439 8798
 E-mail  sadpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือปัตตานี 
 ที่อยู่  บริเวณด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิเล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7364 2297
 หมายเลขโทรสาร  0 7352 4379
 E-mail  –
 ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ 
 ที่อยู่  บริเวณด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7364 2297
 หมายเลขโทรสาร  0 7352 4379
 E-mail   tbpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล 
 ที่อยู่  ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7471 0623
 หมายเลขโทรสาร  0 7471 0623
 E-mail  stpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง 
 ที่อยู่  179 ถนนตรังคภูมิ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7525 1317
 หมายเลขโทรสาร  0 7525 2750
 E-mail  ktpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ 
 ที่อยู่  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7452 1057, 0 7452 1457
 หมายเลขโทรสาร  0 7452 1057, 0 7452 2163
 E-mail  pbpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา 
 ที่อยู่  ท่าเรือสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7433 1407
 หมายเลขโทรสาร  0 7433 2522
 E-mail   skpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 ที่อยู่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  90  หมู่ 1  ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่
 จังหวัดสงขลา 90110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7425 1343
 หมายเลขโทรสาร  0 7425 1343
 E-mail   hapqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชเบตง 
 ที่อยู่  ด่านศุลกากรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7323 1414, 0 7323 0027
 หมายเลขโทรสาร  0 7323 1414, 0 7323 2297
 E-mail  btpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก 
 ที่อยู่  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  96120
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7361 1298
 หมายเลขโทรสาร  0 7361 1298
 E-mail  sgpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 
 ที่อยู่  ท่าอากาศยานภูเก็ต ตู้ ปณ.40   อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 83140
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7632 7288
 หมายเลขโทรสาร  0 7632 7288
 E-mail  pupqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต 
 ที่อยู่  ด่านศุลกากรภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7621 4098
 หมายเลขโทรสาร  0 7621 4098
 E-mail   pkpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง 
 ที่อยู่  เลขที่ 127/6  ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7781 6002
 หมายเลขโทรสาร  0 7781 1850
 E-mail   rnpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชกระบี่ 
 ที่อยู่  ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ หมู่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่  81000
 จังหวัดกระบี่  81000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7570 1526
 หมายเลขโทรสาร  0 7570 1526
 E-mail  kbpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ 
 ที่อยู่  สำนักงานเกษตรจังหวัด ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 หมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail
 ด่านตรวจพืชบ้านประกอบ 
 ที่อยู่  ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  90160
 หมายเลขโทรศัพท์  0 7489 4127
 หมายเลขโทรสาร  0 7489 4127
 E-mail  banprakob_plant@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชสังขละบุรี 
 ที่อยู่  บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 3454 0649
 หมายเลขโทรสาร  0 3454 0649
 E-mail   sbpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชหนองคาย 
 ที่อยู่  ด่านศุลกากรหนองคาย (ด่านพรมแดนหนองคาย) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4241 1341
 หมายเลขโทรสาร  0 4241 1341
 E-mail   nkpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชมุกดาหาร 
 ที่อยู่  สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง
 จังหวัดมุกดาหาร 49000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4267 4027
 หมายเลขโทรสาร  0 4267 4027
 E-mail   mhpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 
 ที่อยู่  เลขที่ 42 หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4249 0590
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail  bkpqs222@gmail.com
 ด่านตรวจพืชช่องเม็ก 
 ที่อยู่  เลขที่ 190 หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  34350
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4521 0653, 0 4547 6138
 หมายเลขโทรสาร  0 4521 0653, 0 4547 6138
 E-mail  phpqs@doa.in.th, phpqs111@gmail.com
 ด่านตรวจพืชนครพนม 
 ที่อยู่  704/3 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4253 0898
 หมายเลขโทรสาร  0 4253 0898
 E-mail   nppqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชท่าลี่ 
 ที่อยู่  ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4286 3592
 หมายเลขโทรสาร  0 4286 3592
 E-mail   tlpqs@doa.in.th
 ด่านตรวจพืชช่องจอม 
 ที่อยู่  ตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  32210
 หมายเลขโทรศัพท์  0 4414 7031
 หมายเลขโทรสาร  0 4414 7031
 E-mail   chjpqs@gmail.com
 ด่านตรวจพืชช่องสะงำ 
 ที่อยู่  อาคารด่านศุลกากรช่องสะงำ 300 หมู่ 8 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
 จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 หมายเลขโทรศัพท์  08 2184 9098
 หมายเลขโทรสาร
 E-mail   chgpqs@gmail.com