สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5583 ต่อ 139, 0 2579 8540
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 ต่อ 249
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail Swangvong_a@hotmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5583 ต่อ 100, 143, 149, 0 2579 1061, 0 2579 7579
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 287
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail Swangvong_a@hotmail.com
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579  1061 ต่อ 117, 118, 119
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail Plprotect@doa.in.th
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7542 ต่อ 113, 105, 106
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail amporn.w@doa.in.th
กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6304 ต่อ 128, 148
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail insectmuseum@doa.in.th
กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4128, 0 2579 3053 ต่อ 176
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail acari@doa.in.th
กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7580 ต่อ 133, 134
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6895
E-mail amporn.w@doa.in.th
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4115 ต่อ 130, 144, 155, 156, 157, 158, 162
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail sahaya_s@hotmail.com
กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกจักรทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4535, 0 2579 3704 ต่อ 159, 163, 161
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail p.promkerd@hotmail.com
กลุ่มบริหารศัตรูพืช
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการอารักขาพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5583 ต่อ 102, 164
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5396
E-mail plantpest@gmail.com
กลุ่มวิจัยโรคพืช
ที่อยู่ ตึกอิงคศรีกสิการ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6371, 0 2579 4857
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 236
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6371
E-mail pprg2555@hotmail.com
กลุ่มงานวิทยาไมโค
ที่อยู่ ตึกอิงคศรีกสิการ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 9581 – 5, 0 2940 5921, 0 2579 5581
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 9582, 0 2579 9584
E-mail  –
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา
ที่อยู่ ตึกอิงคศรีกสิการ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8599
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 2350
E-mail  –
กลุ่มงานไวรัสวิทยา
ที่อยู่ ตึกอิงคศรีกสิการ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 9588
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 2350
E-mail  –
กลุ่มงานไส้เดือนฝอย
ที่อยู่ ตึกอิงคศรีกสิการ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 9586
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 9586
E-mail pprg2555@hotmail.com
กลุ่มวิจัยวัชพืช
ที่อยู่ ตึกวิทยาการวัชพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0427, 0 2579 4230, 0 2579 5247, 0 2579 8523
0 2940 7194, 0 2940 7409
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7409
E-mail ws_doa@doa.in.th
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช
ที่อยู่ ตึกวิจัยการกักกันพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2537, 0 2579 8516, 0 2579 8577, 0 2940 6670 ต่อ 108, 109
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 255
หมายเลขโทรสาร 0 2561 0744, 0 2561 2146
E-mail  –
กลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน
ที่อยู่ ตึกวิจัยการกักกันพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6670 ต่อ 103, 104, 106, 107
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2579 4129
E-mail  –
กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
ที่อยู่ ตึกวิจัยการกักกันพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6670 ต่อ 102, 105
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2579 4158
E-mail  –
กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน
ที่อยู่ ตึกวิจัยการกักกันพืช เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6770 ต่อ 115, 116 , 0 2579 0151 – 7 ต่อ 230
(เบอร์กลางกรมฯ)  –
หมายเลขโทรสาร 0 2579  3496, 0 2579 2145
E-mail Syinasawapun@yahoo.com 
ysurapol@yahoo.com