สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่อยู่ 85 อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ถนนรังสิต – นครนายก  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2904 6885-95
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2904 6891
E-mail   –
กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์
ที่อยู่ 85 อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2904 6885 – 95 ต่อ 123
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2904 6885 – 95 ต่อ 555
E-mail doagenebank.thailand@gmail.com, kunyapithsan1@gmail.com
กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1533-5
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 1533
E-mail klangna_gmo@hotmail.com
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเห็ด
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8558 / 0 2579 0147
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6656 / 0 2561 4673
E-mail mushroomdoa@hotmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ 85 อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ถนนรังสิต – นครนายก  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2904 6885 – 95 ต่อ 418
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2904 6891
E-mail edoc.biotech@outlook.go.th