กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(Agricultural Production Sciences Research and Develoment Division)
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0-2579-0151-7 ต่อ 268
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail aprdd0916@gmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกวัตถุมีพิษการเกษตร (ชั้น 1)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754, 0-2579-2070, 0-2940-5401
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0-2579-0151-7 ต่อ 268
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail  
ส่วนบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 1)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754 ต่อ 2108, 2115, 2117
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0-2579-1577
E-mail kbv_spp@hotmail.co.th
ธุรการ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 1)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5442 ต่อ 2101 – 2105
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail
กลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 2 และชั้น 4)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754
ต่อ 2203-2205, 2209-2210,2403,2411
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกวัตถุมีพิษการเกษตร (ชั้น 1)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754 ต่อ 1105-1108,1110
 (เบอร์กลางกรมฯ)  
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail  
กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกวัตถุมีพิษการเกษตร (ชั้น 2)
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-3579, 0-2940-5442, 0-2940-5754 ต่อ 1210
 (เบอร์กลางกรมฯ)  
หมายเลขโทรสาร 0-2561-4695
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-6123, 0-2940-5421
 (เบอร์กลางกรมฯ)  
หมายเลขโทรสาร 0-2940-5420
E-mail  
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4681
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail soilscience2560@gmail.com
งานธุรการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา (ชั้น 2) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5637, 0 2579 4116, 0 2579 6511, 0 2940 6415
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารูปแบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ย
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา (ชั้น 1) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 25797514, 0 561 4682
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา (ชั้น 2) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7160, 0 2579 7513
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา (ชั้น 1 – 4) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7516, 0 2579 6592
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกปฐพีวิทยา (ชั้น 2) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7511-12
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5942
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกไรโซเบียม กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7522-23, 0 2940 5456 ต่อ 202, 204, 206
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4763
E-mail  
กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกองเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1993, 0 2579 8600  ต่อ 100, 104
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8600 ต่อ 112
E-mail agrichemreport@doa.in.th
งานธุรการ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกองเกษตรเคมี (ชั้น 1) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8600 ต่อ 104
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8600 ต่อ 112
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกองเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8600 ต่อ 112
E-mail  
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ
ที่อยู่ เลขที่ 50 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8600 ต่อ 700, 702
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8600 ต่อ 112
E-mail  
กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยพืชวัตถุเคมีการเกษตรและนิวเคลียร์เทคนิคการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกองเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8600 ต่อ 402, 502
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8600 ต่อ 112
E-mail  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น
ที่อยู่ 117 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4324-6800,0-4324-1194
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0-4324-6800
E-mail ardc_khonkaen@hotmail.com