กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6868, 0 2940 6362 ต่อ 1101, 1102
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5788
E-mail pprdo_ad@hotmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6362 – 3 ต่อ 1104, 1110, 1119, 1118, 1111
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6364
E-mail pprdo_ad@hotmail.com
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6362 – 3 ต่อ 1113
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6364
E-mail rpm.pprdd@gmail.com
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7813-4
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7813 ต่อ 29
E-mail
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6362 – 3 ต่อ 1701, 1704, 1715, 0 2579 6008 ต่อ 1703, 1708, 1709
หมายเลขโทรสาร
E-mail
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5468 – 9, 0 2940 5979, 0 2940 5980
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5470
E-mail