กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 05-579 2665
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-940 6362-3 ต่อ 1123
หมายเลขโทรสาร 02-579 2531
E-mail pscop4@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-940 7449
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-940 6362-3 ต่อ 1227
หมายเลขโทรสาร 02-940 7449
E-mail qcpp2014@hotmail.com
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-579 6133 , 02-940 7440
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-5796425-7 ต่อ 1230
หมายเลขโทรสาร 02-579 6134 , 02-940 7448
E-mail ccgdoa@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-579 2565
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-940 6362-3 ต่อ 1224
หมายเลขโทรสาร 02-579 2592
E-mail foodsafety.doa@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-940 6464
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-940 6362-3 ต่อ 1209
หมายเลขโทรสาร 02-940 6470
E-mail qpsig@yahoo.co.th
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-579 2537 ,02-579 7520 ,02-579 2556
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 05-579 2537 ,02-579 7520 ,02-579 2556
E-mail gap1812@hotmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 05-579 2665
 (เบอร์กลางกรมฯ) 02-940 6362-3 ต่อ 1123
หมายเลขโทรสาร 02-579 2531
E-mail pscop4@gmail.com