กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน (ภายในบริเวณตึกอารักขาข้าว เกษตรกลางบางเขน)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8542, 0 2940 6803
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151-8 ต่อ 164, 165, 166
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8542
E-mail Project_s2@hotmail.co.th
ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน (ภายในบริเวณตึกอารักขาข้าว เกษตรกลางบางเขน)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8542, 0 2940 6803
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151-8 ต่อ 164, 165, 166
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8542
E-mail Project_s2@hotmail.co.th