กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ที่อยู่ เลขที่  50 กรมวิชาการเกษตร  ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7129, 0 2940 6308, 0 2940 5491, 0 2561 4752
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5492
E-mail
กลุ่มบริหารโครงการและวางการผลิต
ที่อยู่ เลขที่  50 กรมวิชาการเกษตร  ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6841
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5492
E-mail seedpmgmtg@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
ที่อยู่ เลขที่  50 กรมวิชาการเกษตร  ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4785
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5492
E-mail seedstd.cer@gmail.com
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ เลขที่  50 กรมวิชาการเกษตร  ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6308
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5492
E-mail srdd.doa@gmail.com
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่  50 กรมวิชาการเกษตร  ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7129
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5492
E-mail seed998877@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ที่อยู่ 813 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 055-313111
หมายเลขโทรสาร 055-3131112
E-mail pit2@doa.ti.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ 813 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 055-313111
หมายเลขโทรสาร 055-3131112
E-mail chutima-369@hotmail.com
กลุ่มวิจัย
ที่อยู่ 813 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 055-313113
หมายเลขโทรสาร 055-313112
E-mail kwanpapas@gmail.com
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ที่อยู่ 813 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 055-313113
หมายเลขโทรสาร 055-313112
E-mail kantima_3816@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
ที่อยู่ 343 หมู่15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40260
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4326 1504
หมายเลขโทรสาร 0 4326 2380
E-mail kkhs3@hotmail.com
กลุ่มงานวิจัย
ที่อยู่ 343 หมู่15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40260
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4326 1504
หมายเลขโทรสาร 0 4326 2380
E-mail kkhs3@hotmail.com
กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่อยู่ 343 หมู่15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40260
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4326 1504
หมายเลขโทรสาร 0 4326 2380
E-mail kkhs3@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
ที่อยู่  80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498578
หมายเลขโทรสาร 053-498578
E-mail cm.seed2016@gmail.com
Chiangmai_seed@doa.in.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่  80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498578
หมายเลขโทรสาร 053-498578
E-mail cm.seed2016@gmail.com
Chiangmai_seed@doa.in.th
กลุ่มวิจัย
ที่อยู่  80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498578
หมายเลขโทรสาร 053-498578
E-mail sirakan.k@gmail.com
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่อยู่  80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498578
หมายเลขโทรสาร 053-498578
E-mail Tuitooy@hotmail.com
nipapon3354@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ หมู่ 11  ตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3649 9180
หมายเลขโทรสาร 0 3649 9181
E-mail lopburidoa@gmail.com
กลุ่มงานวิจัย
ที่อยู่ หมู่ 11  ตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3649 9180
หมายเลขโทรสาร 0 3649 9181
E-mail lopburidoa@gmail.com
กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่อยู่ หมู่ 11  ตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3649 9180
หมายเลขโทรสาร 0 3649 9181
E-mail lopburidoa@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7738 1961
หมายเลขโทรสาร 0 7738 1962
E-mail suratseed84170@gmail.com
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7738 1961
หมายเลขโทรสาร 0 7738 1962
E-mail suratseed84170@gmail.com