สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ที่อยู่ 225 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ตู้ปณ.170 ปทฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมือง 50202
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4121 – 5
หมายเลขโทรสาร 0 5311 4126
E-mail oard1@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ที่อยู่ 140 หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57800
หมายเลขโทรศัพท์ งานธุรการ 0 5316 0812, 0 5360 2750
งานวิชาการ 0 63883 9264
งานพ.ร.บ. 0 84808 1018
งานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 0 5360 2751
หมายเลขโทรสาร 0 5316 0813
E-mail wawee.doa@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5468 2045
หมายเลขโทรสาร 0 5468 2045
E-mail nnan@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
ที่อยู่ 204 หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5420 9760
หมายเลขโทรสาร 0 5483 0207
E-Mail Pang@doa.in.th
ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
ที่อยู่ 270  หมู่ 6  ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์  0 5345 1441-3
หมายเลขโทรสาร  0 5345 1442  ต่อ  102
E – Mail Chm3@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 193 หมู่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5368 4377,0 5361 5926 (งาน GAP/พ.ร.บ.)
หมายเลขโทรสาร 0 5368 4377 ต่อ 6
E – Mail msccpr_doa@hotmail.com , maeh@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ที่อยู่ 205  หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1764 5882
หมายเลขโทรสาร 0 5455 6526
E – Mail phare1@doa.in.th