สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3130, 0 5531 3127
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3128
E-mail Oard2@doa.in.th
กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3130 ต่อ 54
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3128
E-mail Oard2@doa.in.th
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3161
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3161
E-mail Vichakarn@gmail.com
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3131
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3131
E-mail gap_cc@hotmail.com
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3162
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3162
E-mail Inspector_oard_2@yahoo.com
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3129
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3129
E-mail Lab.oard02@gmail.com
กลุ่มจัดการพื้นที่
ที่อยู่ เลขที่ 450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5531 3127
หมายเลขโทรสาร 0 5531 3128
E-mail Oard2@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ที่อยู่ เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5699 0035, 0 5699 0040
หมายเลขโทรสาร 0 5699 0036
E-mail phorc_pct@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ที่อยู่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5568 1384
หมายเลขโทรสาร 0 5568 1385
E-mail sukho1@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ที่อยู่ เลขที่ 97  หมู่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5673  6209  ต่อ 10
หมายเลขโทรสาร 0 5673 6211
E-mail fphet1@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
ที่อยู่ เลขที่ 43 หมู่  6  ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  53130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5543 6317
หมายเลขโทรสาร 0 5543 6318
E-mail utt_doa@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
ที่อยู่ ตู้  ไปรษณีย์  20   อำเภอเมือง   จังหวัดตาก  63000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5550 8987 , 0 84379 5953
หมายเลขโทรสาร 0 5550 8987
E-mail Takmusor@hotmail.com