สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3500, 0 4320 3504, 0 4346 5216
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3501, 0 4346 5216
E-mail Oard3@yahoo.com
กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3500, 0 4320 3504, 0 4346 5216
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3501, 0 4346 5216
E-mail Oard3@yahoo.com
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3503, 0 4324 6658
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3501, 0 4346 5216
E-mail Osslab3@gmail.com
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5130
หมายเลขโทรสาร 0 4346 5130
E-mail Gapoard3@hotmail.com
กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3500 ต่อ 106  (ผอ.กลุ่ม)  290  (ธุรการกลุ่ม)
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3501, 0 4346 5216
E-mail Techoard3@hotmail.com
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3510
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3510
E-mail Inspector_oard31@yahoo.co.th
กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3500 ต่อ 302  0 4320 3504, 0 4346 5216
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3501, 0 4346 5216
E-mail Oard3@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
ที่อยู่ 191 หมู่ 9 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 0936
หมายเลขโทรสาร 0 4249 0935
E-mail hort_nk@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ที่อยู่ เลขที่ 231 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4221 9915, 08 6450 7503
หมายเลขโทรสาร
E-mail ardc_udn@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ที่อยู่ เลขที่ 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 2586,  08 1373 0940
หมายเลขโทรสาร 0 4253 2586
E-mail nkpn.1@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ที่อยู่ 95  ถนนเมืองใหม่  ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 1439
หมายเลขโทรสาร 0 4261 1439
E-mail mukdafces@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ที่อยู่ เลขที่ 140 หมู่ 10  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   46120
หมายเลขโทรศัพท์ งานบริหารทั่วไป  0 4389 1338, 08 1261 0599
งาน พรบ.    0 4389 1121
หมายเลขโทรสาร  0 4389 1338
E-mail Kalasin_fcrc@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ที่อยู่ เลขที่ 143 หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4274 7150, 0 4274 7157,  0 4216 3100
หมายเลขโทรสาร 0 4274 7158
E-mail sknfces@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
ที่อยู่ 144 หมู่ 17 ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4412 4290, 09 3415 9900
หมายเลขโทรสาร 0 4412 4291
E-mail Chaiyaphum@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ที่อยู่ 81  หมู่ 8  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4280 4409, 0 4280 4357
หมายเลขโทรสาร 0 4280 4409, 0 4280 4357
E-mail Loeiptsc@gmail.com