สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
ที่อยู่ ตู้ ปณ.79 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4521 0422 – 3
หมายเลขโทรสาร 0 4521 0422 – 3
E-mail Oard4@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
ที่อยู่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4552 5756 – 7
หมายเลขโทรสาร 0 4552 5757
E-mail ubonsc@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
ที่อยู่ 79  หมู่ 9  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 7022
หมายเลขโทรสาร 0 4461 7022
E-mail burirum.doa@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
ที่อยู่ หมู่ 16  ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4362 4161
หมายเลขโทรสาร 0 4362 4162
E-mail roiet_doa@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
ที่อยู่ 191 หมู่ 4  ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4451 8526
หมายเลขโทรสาร 0 4451 5724
E-mail surinservice@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ที่อยู่ 196  หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4400 9967 – 8
หมายเลขโทรสาร 0 4400 9969
E-mail bms fcrc@yahoo.com
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4560 8119, 08 8362 5647
หมายเลขโทรสาร 0 4560 8119
E-mail spkphusing@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
ที่อยู่ 222 หมู่ 6  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 35130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4575 6816, 04 5756 6817
หมายเลขโทรสาร 0 4575 6816, 04 575 6817
E-mail yaso.ard@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
ที่อยู่ 114  ถ.โนนสูง-ขามสะแกแสง ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 9390
หมายเลขโทรสาร 0 4437 9390
E-mail nonsung@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ที่อยู่ ตู้ ปณ 17 ตำบลท่าสองคลอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4375 8127
หมายเลขโทรสาร 0 4375 8127
E-mail mkfcessm@hotmail.com