สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: oard5@yahoo.com, oard5@doa.in.th
กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 107
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: oard5@yahoo.com, oard5@doa.in.th
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 118
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: oard5_res@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 120
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: lab_oard5@yahoo.com
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3, 0 5640 5288
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 140
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: gapchainat@yahoo.com
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 136
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: inspector_oard5@yahoo.co.th
กลุ่มจัดการพื้นที่
ที่อยู่ 552 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5070, 0 5640 5072 – 3
(เบอร์กลาง สวพ.5) 0 5640 5070 ต่อ 138
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5071
E-mail: oard5@yahoo.com, oard5@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ที่อยู่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3455 2036 – 7
หมายเลขโทรสาร 0 3455 2036
E-mail: hortkan@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี
ที่อยู่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  76120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3277 2852 – 3
หมายเลขโทรสาร 0 3277 2853
E-mail: ptsc2004@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
ที่อยู่ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3435 1486 – 7
หมายเลขโทรสาร 0 3435 1486
E-mail: nakonp@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ที่อยู่ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3224 0959
หมายเลขโทรสาร 0 3224 0958
E-mail: racha1@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
ที่อยู่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2520 5149 – 50
หมายเลขโทรสาร 0 2520 5150
E-mail: spb_prathum@yahoo.co.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ที่อยู่ 176 หมู่ 5 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5651 0752
หมายเลขโทรสาร 0 5651 0752
E-mail: uthaithani_oard5@hotmail.co.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์
ที่อยู่ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5600 9756 – 7
หมายเลขโทรสาร 0 5600 9756
E-mail: nakhonsawan_5@hotmail.com