1. Temperature below 37.5 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และต้องต่ำกว่า 37.5.C

2. Clean hands save lives ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ

3. Wear mask at all time สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกที่ ทุกเวลา

4. Safe distance at least 1-2m. รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัย