วันที่ 2 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายกรมวิชาการเกษตร บริเวณ ทางเข้า-ออก มูลนิธิโครงการหลวง ถนนเลียบคลองบางเขน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ทางเข้า-ออก ให้สวยงาม เพื่อให้สามารถมองเห็นทางเข้าพื้นที่กรมวิชาการเกษตรได้อย่างชัดเจน และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรแก่บุคคลภายนอกที่สัญจรไปมาบนถนนเลียบคลองบางเขน และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 69 ตัว และพันธุ์กุ้ง จำนวน 10 กิโลกรัม ลงสู่สระน้ำภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา โดยมี ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและร่วมพิธีดังกล่าวด้วย