ข้อมูลหลัก

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ ของกองการยาง
1. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง
2. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง
3. ให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับยาง และให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยาง
4. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการยาง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ
มีหน้าที่ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

กลุ่มวิชาการ
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและควบคุมกำกับมาตรฐานยางเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

กลุ่มเศรษฐกิจยาง

ศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง ได้แก่
– ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
– ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
– ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
– ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
– ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
– ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย

โดย ศูนย์ควบคุมยาง มีหน้าที่
1. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ