แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

  ใบคำขอลงทะเบียนระบบ NSW ยางพารา (428 downloads )

  ใบคำขอลงทะเบียน NSW ยางพาราสำหรับตัวแทนส่งออกนำเข้า (293 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า (266 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตค้ายาง (299 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (249 downloads )

  คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกยาง (280 downloads )

  คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรเพื่อส่งยางออก (251 downloads )

  แบบคำขอลงทะเบียน ระบบ NSW ยางพารา (267 downloads )

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบอนุญาต (251 downloads )

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบผ่านด่านศุลกากร (260 downloads )

  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (261 downloads )

  หนังสือแจ้งยกเลิกกิจการ (230 downloads )

  คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ (266 downloads )

  บัญชียาง แบบยาง 5-6-7-8 แบบรายงานปริมาณยางคงเหลือ (439 downloads )