แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

  ใบคำขอลงทะเบียนระบบ NSW ยางพารา (91 downloads)

  ใบคำขอลงทะเบียน NSW ยางพาราสำหรับตัวแทนส่งออกนำเข้า (41 downloads)

  คำขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า (41 downloads)

  คำขอรับใบอนุญาตค้ายาง (44 downloads)

  คำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (36 downloads)

  คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกยาง (36 downloads)

  คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรเพื่อส่งยางออก (38 downloads)

  แบบคำขอลงทะเบียน ระบบ NSW ยางพารา (42 downloads)

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบอนุญาต (34 downloads)

  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความยกเลิก ใบผ่านด่านศุลกากร (22 downloads)

  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (22 downloads)

  หนังสือแจ้งยกเลิกกิจการ (19 downloads)

  คำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ (25 downloads)

  บัญชียาง แบบยาง 5-6-7-8 แบบรายงานปริมาณยางคงเหลือ (36 downloads)