คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. ศึกษาการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอล (0 ตอบ)
 2. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อยเพื่อการส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต (0 ตอบ)
 3. การเปรียบเทียบท้องถิ่นพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต (0 ตอบ)
 4. การคัดเลือกครั้งที่ 1 โคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน (0 ตอบ)
 5. ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น (0 ตอบ)
 6. ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย (0 ตอบ)
 7. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์ : อ้อยตอ 2 (0 ตอบ)
 8. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพ ชุดปี 2546 : อ้อยตอ2 (0 ตอบ)
 9. เทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อย (Saccharum officinarum L.) ในสภาพปลอดเชื้อ (0 ตอบ)
 10. อายุต้นกล้าจากการชำข้อที่เหมาะสม สำหรับย้ายปลูกสำหรับแปลงพันธุ์เพื่อการปลูกในฤดูปลูก (0 ตอบ)
 11. ระยะปลูกที่เหมาะสมของแปลงผลิตพันธุ์จากการชำข้อตาเพื่อเป็นท่อนพันธุ์ในฤดูปลูกข้ามแล้ง (0 ตอบ)
 12. การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี (0 ตอบ)
 13. การเปรียบเทียบมาตรฐาน: โคลนอ้อยชุด 2548 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี (0 ตอบ)
 14. การค้นหายีนควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราวิธี Association (0 ตอบ)
 15. การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมแหนแดงที่ใช้เป็นวัสดุพาสำหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12