คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. การค้นหาชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม ยีน ที่ควบคุมความหอมของมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวน้ำหอม (0 ตอบ)
 2. ชุดเครื่องมือและกระบวนการแปรรูปสดกาแฟสำหรับกลุ่มเกษตรกร (0 ตอบ)
 3. การศึกษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่ได้จากการตากแห้งผลสดที่ชะลอการตากไว้ที่ระยะต่างๆ (0 ตอบ)
 4. การจัดการธาตุอาหารของกาแฟโรบัสตาตามค่าการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืช (0 ตอบ)
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ (0 ตอบ)
 6. การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟต่อการเข้าทำลายของด้วงกาแฟและสารออคราทอกซิน เอในเมล็ดกาแฟ (0 ตอบ)
 7. ผลของราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยราสาเหตุโรคจุดดำของส้มโอในห้องปฏิบัติ (0 ตอบ)
 8. ศึกษาสารสำคัญในเปลือกเงาะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้แก่เงาะ (0 ตอบ)
 9. การคัดเลือกสายต้นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (0 ตอบ)
 10. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุดด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน (0 ตอบ)
 11. การพัฒนาการจัดการน้ำ ปุ๋ย และสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตมังคุดก่อนฤดู (0 ตอบ)
 12. การทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้สำหรับอบเนื้อลำไย (0 ตอบ)
 13. ทดสอบและพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศสำหรับเนื้อลำไย (0 ตอบ)
 14. วิจัยและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานร่วมสำหรับการผลิตลำไยอบแห้งสีทอง (0 ตอบ)
 15. การทดสอบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (0 ตอบ)
 16. ทดสอบการป้องกันกำจัดโรคพุ่มไม้กวาดของเกษตรกรในพื้นที่ (0 ตอบ)
 17. วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับเกษตรกร (0 ตอบ)
 18. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคเหี่ยวในสับปะรด (0 ตอบ)
 19. เปรียบเทียบเทคนิค suspension culture และ temporary immersion ในการขยายพันธุ์สับปะรด (0 ตอบ)
 20. การทดสอบพันธุ์ฝ้ายในพื้นที่จังหวัดแพร่ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12