คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศลูกผสมเนื้อสีม่วง (ชุดที่ 2) (0 ตอบ)
 2. ทดสอบพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วงสายพันธุ์คัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ขุดที่1) (0 ตอบ)
 3. การอบดินด้วยแสงอาทิตย์และการคลุกเคล้าดินด้วยผักกาดเขียวเพื่อกำจัดโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 4. การพัฒนาเทคนิคการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมันฝรั่งในระดับเกษตร (0 ตอบ)
 5. ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 6. ผลของธาตุอาหารหลักต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินตัดใบ (0 ตอบ)
 7. ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ (0 ตอบ)
 8. ชักนำให้เบญจมาศเกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสิชุดที่ 1 /2557 (0 ตอบ)
 9. การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองปัญจขันธ์ (0 ตอบ)
 10. ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (0 ตอบ)
 11. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ว่านเพชรกลับ (0 ตอบ)
 12. การเปรียบเทียบพันธุ์พลูคาว (0 ตอบ)
 13. การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน (0 ตอบ)
 14. รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์รางจืด (0 ตอบ)
 15. วิจัยการใช้ว่านน้ำทำสูตรผสมกับพืชอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืช (0 ตอบ)
 16. วิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและปริมาณสารสำคัญของปัญจขันธ์พันธุ์อ่างขาง (0 ตอบ)
 17. การเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา (0 ตอบ)
 18. อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ (0 ตอบ)
 19. คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวของไพล (0 ตอบ)
 20. การศึกษาอายุต้นกล้าไพลที่ได้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการปลูกในแปลง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12