คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องที่ (0 ตอบ)
 2. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทานตะวันชนิดสกัดน้ำมันในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน (0 ตอบ)
 3. การสร้างประชากรพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน้ำมัน (0 ตอบ)
 4. การปรับปรุงประชากรของทานตะวันพันธุ์เชียงใหม่ 1 (0 ตอบ)
 5. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงางอก (0 ตอบ)
 6. การศึกษาการพักตัวของเมล็ดพันธุ์งาแดงสายพันธุ์ A30-15 (0 ตอบ)
 7. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 1) (0 ตอบ)
 8. การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 3) (0 ตอบ)
 9. การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 2) (0 ตอบ)
 10. การจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมฝ้าย (ชุดที่ 2) (0 ตอบ)
 11. การจำแนกและประเมินเชื้อพันธุกรรมฝ้าย (0 ตอบ)
 12. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 1) (0 ตอบ)
 13. การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (0 ตอบ)
 14. การทดสอบการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกในสภาพนาและสภาพไร่ (0 ตอบ)
 15. ผลของอัตราและชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาในสภาพนาอินทรีย์ (0 ตอบ)
 16. ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ (0 ตอบ)
 17. ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในสภาพนาเกษตรกร (0 ตอบ)
 18. การปรับปรุงพันธุ์งาต้านทานโรคราแป้ง : การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น (0 ตอบ)
 19. การสืบค้นยีนโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์งาต้านทานโรคราแป้ง (0 ตอบ)
 20. การสร้างประชากรเพื่อใช้ในการสืบค้นยีนโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์งา (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12