คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หัวข้อ

 1. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (0 ตอบ)
 2. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาโดยอาศัยน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (0 ตอบ)
 3. ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดราชบุรี (0 ตอบ)
 4. ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครสวรรค์ (0 ตอบ)
 5. ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท (0 ตอบ)
 6. ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 7. ทดสอบพันธุ์ มันสำปะหลังที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่จังหวัดชัยนาท (0 ตอบ)
 8. ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท (0 ตอบ)
 9. การควบคุมไรศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 10. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 11. การเปรียบเทียบการปนเปื้อนโลหะหนักในผลผลิตหัวสด และมันเส้นของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ (0 ตอบ)
 12. ผลของอายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในส่วนของผลผลิตหัวสด และมันเส้น (0 ตอบ)
 13. การประเมินความต้านทานเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังพันธุ์ดีเด่นชุดที่ 4 (ลูกผสมปี 2552) (0 ตอบ)
 14. การศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 15. การศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมมันสำปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า (0 ตอบ)
 16. การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น : เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสมปี 2554) (0 ตอบ)
 17. การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น : เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสมปี 2555) (0 ตอบ)
 18. การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังในไร่เกษตรกร (ลูกผสมปี 2552) (0 ตอบ)
 19. การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังมาตรฐาน (ลูกผสมปี 2554) (0 ตอบ)
 20. การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น (ลูกผสม ปี 2555) (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12