กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา •ศึกษาและทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม •ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร •ขยายเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์พืช •