ติดต่อเรา

ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

ที่อยู่  :     กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 4   ตึกกสิกรรม   กรมวิชาการเกษตร
50  ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   10900

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 0-2579-9551 0-2579-9551
0-2579-0151-8 ต่อ 154
———————————————————————–
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2579-0579 0-2579-0579
0-2579-0151-8 ต่อ 149
———————————————————————–
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 0-2579-8513 0-2579-8513
0-2579-0151-8 ต่อ 151,156
———————————————————————–
กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล 0-2561-4887 0-2561-4887
0-2579-0151-8 ต่อ 155
———————————————————————–
กลุ่มประเมิลผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ 0-2579-0151-8 ต่อ 157 0-2561-4887
———————————————————————–
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 0-2940-5378 0-2940-5378
0-2579-0151-8 ต่อ 146
———————————————————————– ———————————– ———————
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 0-2579-8512 0-2579-8512
0-2579-0151-8 ต่อ 152
———————————————————————–
กลุ่มพัฒนาบุคคล 0-2561-4764 0-2561-4764
0-2579-0151-8 ต่อ 148
———————————————————————–
กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม 0-2940-5379 0-2579-0579
0-2579-0151-8 ต่อ 147