ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอำไพ กล่อมเรียงวงษ์
นางอำไพ กล่อมเรียงวงษ์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอรัญญา ทองอุดม
นางอรัญญา ทองอุดมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพจนีย์ ศาสตร์สนิท
นางสาวพจนีย์ ศาสตร์สนิท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภัณฑิรา ปิจดี
นางสาวภัณฑิรา ปิจดีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒน์ สมทิพย์
นายนิวัฒน์ สมทิพย์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา ดอนประดู่
นางสาวสุกัญญา ดอนประดู่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐชยา บุญยืน
นางสาวณัฐชยา บุญยืนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางมะลิวัลย์ แสงน้ำรัก
นางมะลิวัลย์ แสงน้ำรักพนักงานประจำสำนักงาน
นางจันทร์เพ็ญ ขุนทอง
นางจันทร์เพ็ญ ขุนทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุรัตนาภรณ์ สาลี
นางสาวสุรัตนาภรณ์ สาลีเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประดิษฐ์ เกาเล็ก
นายประดิษฐ์ เกาเล็กเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายศุภชัย โพธิ์น้อย
นายศุภชัย โพธิ์น้อยพนักงานประจำสำนักงาน
นายสมชาย ไทยแท้
นายสมชาย ไทยแท้ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช 4
นายธนวัฒน์ บุญคุ้ม
นายธนวัฒน์ บุญคุ้มพนักงานประจำสำนักงาน
นายปิติพล ไตรเพียร
นายปิติพล ไตรเพียรพนักงานประจำสำนักงาน
นายวีระชัย ขวัญทอง
นายวีระชัย ขวัญทองช่างซ่อมบำรุง ชั้น 1

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2579 0579 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 149

โทรสาร

0 2579 0579

E-mail