อำนาจหน้าที่

(ก) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและการพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย