กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวทัศน์มาลี มากมณี
นางสาวทัศน์มาลี มากมณี ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายนพรุจ แก้วศิริโกมล
นายนพรุจ แก้วศิริโกมลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพรณ์ เทพทวี
นางสุภาพรณ์ เทพทวี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางหฤทัย ลีทอง
นางหฤทัย ลีทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรัญญา โต๊ะมีเลาะ
นางสาวอรัญญา โต๊ะมีเลาะเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนันท์ทา กาทอง
นางสาวสุนันท์ทา กาทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางลลิตา เกลี้ยงทอง
นางลลิตา เกลี้ยงทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร ตะมะโคตร
นางสาวศิริพร ตะมะโคตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจริยา ธีระพิทยาพงศ์
นางสาวจริยา ธีระพิทยาพงศ์บุคลากร
นางสาวพิมพ์ชนก สำเภา
นางสาวพิมพ์ชนก สำเภาบุคลากร
นางสาวพัชริญาณ์ จีนคง
นางสาวพัชริญาณ์ จีนคงบุคลากร
นายปราโมทย์ แพรสุวรรณ์
นายปราโมทย์ แพรสุวรรณ์ บุคลากร

มีหน้าที่

 1. สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรวมทั้งดำเนินการสอบ
 2. การแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและการเลื่อนระดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 2. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3. การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้คัดเลือกได้
 4. การบรรจุเข้ารับราชการ
 5. การย้ายข้าราชการ
 6. การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
 7. การให้โอนข้าราชการ
 8. การรับโอนข้าราชการ
 9. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 10. การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2579 8513 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 151,156

โทรสาร

0 2579 8513

E-mail

personal.sec@hotmail.com