กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

มีหน้าที่

 1. สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรวมทั้งดำเนินการสอบ
 2. การแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและการเลื่อนระดับ

งานที่รับผิดชอบ

 1. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 2. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3. การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้คัดเลือกได้
 4. การบรรจุเข้ารับราชการ
 5. การย้ายข้าราชการ
 6. การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
 7. การให้โอน
 8. การรับโอน
 9. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 10. การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ