กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

มีหน้าที่

  1. พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา