กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

นางสาวพสชนัน บัวพก
นางสาวพสชนัน บัวพก ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
นายฐิติพงศ์  โสกันธิกา
นายฐิติพงศ์ โสกันธิกา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชุมศรี จั่นเพิ้ง
นางสาวชุมศรี จั่นเพิ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุปราณี เขื่อนวัน
นางสาวสุปราณี เขื่อนวันบุคลากร
นายศรชัย  ภาคอรรถ
นายศรชัย ภาคอรรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุปรีญา  ใจปทุม
นางสาวสุปรีญา ใจปทุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรัณพักร โสลิกี
นางสาววรัณพักร โสลิกี เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่

1
พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิชาการเกษตร
2
ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา

ติดต่อกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2940 5378 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 146

โทรสาร

E-mail