กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
 2. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง
 3. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเปลี่ยนประเภทสายงานและระดับตำแหน่ง
 4. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงานและระดับตำแหน่ง
 5. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 1. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
 2. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 3. กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ติดต่อ

โทร. 02-5798512 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 152