กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางปริญญาพร จตุพร
นางปริญญาพร จตุพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
นายอาทิตย์ อุ่นเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์
นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเอกรัฐ คุ้มโหมด
นายเอกรัฐ คุ้มโหมดนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย
นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธนาภรณ์ ศานติกร
นางสาวธนาภรณ์ ศานติกรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรัญญา มูลเมือง
นางสาวศรัญญา มูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพัทธนันท์ บัวจักร์
นายพัทธนันท์ บัวจักร์เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2579 8512 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 152

โทรสาร

0 2579 8512

E-mail