กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางปริญญาพร จตุพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเอกรัฐ คุ้มโหมด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมาลัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวธนาภรณ์ ศานติกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัญญา มูลเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพัทธนันท์ บัวจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
 2. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง
 3. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเปลี่ยนประเภทสายงานและระดับตำแหน่ง
 4. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงานและระดับตำแหน่ง
 5. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 1. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
 2. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 3. กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ติดต่อ

โทร. 02-5798512 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 152