กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อกลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.

0 2940 5379 และ 0 2579 0151-7 ต่อ 147

โทรสาร

E-mail