กลุ่มพัฒนาบุคคล

Image

นางสาวเบญจพร  ลัทธิเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล

Image

นางสาวภิญญาภัช  ฤทธิแพทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Image

นางสาวยุคลรัตน์  เพ็ญญาไลย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Image

นางชุติภัค  ชินวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image

นางโกลัญญา  คล้ายเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image

นางภาวิณี  ปัญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image

นางสาวเกศกนก  แป้นอ้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Image

นางพินิตศุภา  วงศ์เกตุ
บุคลากร

Image

นายคมสันต์  ประทีปพรศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Image

นายสุเมธ  คำอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Image

นางสาวจุฑามาศ  ทิพย์สมบัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Image

นางสาวรัตนธร  รัตนรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
  2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และ การดูงานในต่างประเทศ

ติดต่อ

โทร.  02-5614764 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 148

ที่อยู่.  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4
         
          เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900