กลุ่มพัฒนาบุคคล

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
  2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาและการดูงานในต่างประเทศ

ติดต่อที่

        โทร. 02-5614764 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 148

        ที่อยู่. กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

                 เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900