กลุ่มพัฒนาบุคคล

มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
  2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาและการดูงานในต่างประเทศ