ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2567

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2567 และร่วมจัดฐานเรียนรู้การผลิตพืชหลังนาและการแปรรูป การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง โดยมี พันจ่าเอก สุวิน ห้องแซง นายอำเภอชานุมาน เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top