ร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตพืชหลังนาและการแปรรูป” “การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช” และ “การใช้แหนแดงในนาข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตพืชหลังนาและการแปรรูป” “การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช” และ “การใช้แหนแดงในนาข้าว” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี นายฤทธิไกร สายสุด ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอพนา เป็นประธาน ณ ศพก.เครือข่าย นายนราธิป แก้วกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top