ร่วมทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวกรานต์นิภา ไชยราช ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ ร่วมทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านบุ่งเขียว หมู่ 3 พร้อมด้วยเกษตรกร เข้าร่วมทำประชาคมจัดทำแผนฯ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น การทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง โดยใช้กลไกการบริหารงานระหว่างระดับพื้นที่

Scroll to Top