ร่วมจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกผักอินทรีย” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวปริยพัชร ทองมั่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกผักอินทรีย” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี นายเศรษฐี แพรกนัทที นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย นายอุดร โคตรหา หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top