ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ (หญ้ากินนีบอมบาซา) ของกลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ณ บ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ (หญ้ากินนีบอมบาซา) ของกลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ณ บ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้คำแนะนำเนื่องจากพบการเกิดโรคในแปลงหญ้า ทำให้ใบหญ้ามีสีด่างขาว ลำต้นไม่แข็งแรง และตาย ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด การเกิดโรคดังกล่าว ทำให้ผลผลิตหญ้าสดลดลง และยังมีการแพร่ระบาดไปยังแปลงของเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ ดินและปุ๋ย เพื่อส่งตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดโรคและช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

Scroll to Top